INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY
Graduate Study - Faculty of Education and Humanities
PhD Turkish Language and Literature
2016-2017

SYLLABUS
Code Name Level Year Semester
TDE 661 Edebi Sanatlar Graduate 1 Fall
Status Number of ECTS Credits Class Hours Per Week Total Hours Per Semester Language
Area Elective 6 3 150 Türkçe

Instructor Assistant Coordinator
Ali Riza Özuygun, Assoc. Prof. Dr. Ali Rıza Özuygun Ali Riza Özuygun, Assoc. Prof. Dr.
[email protected] [email protected] no email

13.14.15. ve 16. Yüzyıllarda Türk Nazmının tarih içindeki gelişimi, yazarların üslup özellikleri, metinlerin okunmasında dikkat edilecek hususların belirlenmesi ve edebi sanatlar.

COURSE OBJECTIVE
13.14.15. ve 16. Yüzyıllarda Türk Nazmının tarih içindeki gelişimi, yazarların üslup özellikleri, metinlerin okunmasında dikkat edilecek hususların belirlenmesi ve edebi sanatlar

COURSE CONTENT
Week
Topic
 1. • Doğru ve yerinde söylenilmiş güzel sözü konu edinen belâgatin beyan başlığı altında işlenilen istiare,
 2. • mecaz-ı mürsel,
 3. • kinaye,
 4. • Teşbih
 5. bedî başlığı altında işlenilen tenasüp,
 6. tezat,
 7. • îham-ı tenasüp,
 8. • îham-ı tezad,
 9. • leff ü neşr,
 10. • rücû,
 11. • yineleme (tekrir),
 12. • tevriye
 13. • tecahül-i ârif, hüsn-i ta’lîl, cinas,
 14. iştikak, seci, iktibas, îrâd-ı mesel, tazmîn, telmih adlı söz sanatları ve ifade teknikleri incelenir.
 15. • Final Sınavı

LABORATORY/PRACTICE PLAN
Week
Topic

  TEACHING/ASSESSMENT
  Description
   Description (%)
   Method Quantity Percentage (%)
   Total: 0
   Learning outcomes
   • 1. 13. yy
   • 2. 14. yy
   • 3. 15. yy
   • 4. Tüm Sanatları
   • 5. 16.Yüzyıllarda Türk Nazmını tarih içindeki gelişimini, yazarların üslup özelliklerini, metinlerin okunmasını bilir.
   TEXTBOOK(S)
   • • Agah Sırrı Levent, Türk Edebiyatı Tarihi
   • • A.Atilla Şentürk, Eski Türk Edebiyatı Tarihi
   • • Mehmet Kalpaklı, Osmanlı Divan Şiiri Üzerine Metinler
   • • Tunca Kortantamer, Eski Türk Edebiyatı Makaleler
   • • Fahir İz, Eski Türk Edebiyatında Nesir
   • • Çeşitli yazma nesir örnekleri: Tezkireler, Seyahatnameler, Şerhler vb.
   • • Prof. Dr. Kaya Bilgegil, Edebiyat Bilgi ve Teorileri
   • • Prof. Dr. M. Ali Yekta Saraç, Klâsik Edebiyat Bilgisi-Belağat
   • • Prof. Dr. Ömer Faruk Akün, “Divan Edebiyatı”, TDVİA, c. 9, İstanbul, 1994.

   ECTS (Allocated based on student) WORKLOAD
   Activities Quantity Duration (Hour) Total Work Load
   Lecture (14 weeks x Lecture hours per week)15345
   Laboratory / Practice (14 weeks x Laboratory/Practice hours per week) 0
   Midterm Examination (1 week)133
   Final Examination(1 week)133
   Preparation for Midterm Examination12525
   Preparation for Final Examination14444
   Assignment / Homework/ Project13030
   Seminar / Presentation 0
   Total Workload: 150
   ECTS Credit (Total workload/25): 6