INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY
Graduate Study - Faculty of Education and Humanities
PhD Turkish Language and Literature
2014-2015

SYLLABUS
Code Name Level Year Semester
TDE 617 Sözceleme Kuramları Graduate 1 Fall
Status Number of ECTS Credits Class Hours Per Week Total Hours Per Semester Language
Area Elective 6 3 0 TÜRKÇE

Instructor Assistant Coordinator
Mustafa Çetin, Assoc. Prof. Dr. Mustafa Çetin, Assoc. Prof. Dr.
[email protected] no email

COURSE OBJECTIVE
Sözcelem kuramlarını kavratmak, söylem çözümleme örnekleri üzerinden uygulamaları kavratmak, sözceleme ve söylem çözümlemeleri hakkında genel terimleri kavratmak.

COURSE CONTENT
Week
Topic
 1. Sözcelem ve söylemin çıkış noktası ve dilbilim tarihi.
 2. Sözcelem ve söylemle ilgili terimler ve süreçler.
 3. Önde gelen sözcelem kuramları ve kuramcıların düşünceleri.
 4. Söylem çözümlemesi nedir, söylem çözümlemesinin kullanımları: betimleyici ve eleştirel hedefler.
 5. Söylem çözümlemesinde kuramsal düşünceler nelerdir? Söylemin tanımları nedir? Farklı söylem tanımlar nelerdir? Dilbilimsel söylem çözümlemesi nedir?
 6. Söylem ve ideoloji. Dilsel ulamlar, zihin ve dünya görüşleri: söylem, kültür ve ideoloji.
 7. Bağlam, metin ve sonuç içerik çalışırken karşılaşılan sorunlar, söylem çözümlemesi, eleştirel söylem çözümlemesi.
 8. Metin inceleme: dilsel incelemenin bazı kavram ve araçları.
 9. Metin inceleme konuları: tümce ve yan tümceler arasındaki ilişkiler, anlamsal ilişkiler, dilbilgisel ilişkiler.
 10. Değişimin türleri söz işlevleri dilbilgisel kip.
 11. Toplumsal olayların gösterimi tümcecik birimleri: süreçler, katılımcılar, koşullar dilbilgisel benzetim.
 12. Kiplik türleri, kiplik belirticileri. Toplumsal ve söylemsel uygulamalar.
 13. Değerlendirme tümceleri, Yükümlülük kipli tümceler, Duyuşsal zihin süreci eylemli tümceler, değer varsayımları.
 14. Değerlendirme: aracı tutumların türleri, etkileme, yargılama ve beğenme.

LABORATORY/PRACTICE PLAN
Week
Topic

  TEACHING/ASSESSMENT
  Description
  • Dersler
  • Uygulamalı dersler
  • Sunum
  • Seminer
  • Ödevler
  Description (%)
  Method Quantity Percentage (%)
  Total: 0
  Learning outcomes
   TEXTBOOK(S)
   • 1.Aksan, D. (1980). Her Yönüyle Dil, Ana Çizgileriyle Dilbilim. Cilt: 1,2,3 Ankara: TDK.
   • 2.Aksan, D. (1997). Anlambilim, Anlambilim Konuları ve Türkçenin Anlambilimi. Ankara:Engin Yayınevi.
   • 3.Aydın, M.(2007) Dilbilim El Kitabı, ıstanbul 3F Yayınları.
   • 4.Bayrav S., Yapısal Dilbilimi, İstanbul: Multilingual Yayıncılık, 1998.
   • 5.Erkman-Akerson, F. (2000). Dile Genel Bir Bakış, İstanbul: Multilingual.
   • 6.Huber, E. (2008). Dilbilime Giriş. İstanbul: Multilingual.
   • 7.Kıran Zeynel (2001). Dilbilime Giriş, Ed: Ayşe Kıran, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
   • 8.Kocaman A., (Ed.).(2006). Dilbilim Temel Kavramlar Sorunlar Tartışmalar. Ankara: Dil Derneği.
   • 9.Vardar, B. (1982). Dilbilimin Temel Kavram ve İlkeleri, Türk Dil Kurumu Yayınları:492, Ankara Üniversitesi Basımevi.
   • 10.Vardar, B. (2002). Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü, İstanbul: Multilingual.
   • 11. Rifat, M.(2000).XX.yy.da Dilbilim ve Göstergebilim Kuramları, Om Yay. İstanbul.

   ECTS (Allocated based on student) WORKLOAD
   Activities Quantity Duration (Hour) Total Work Load
   Lecture (14 weeks x Lecture hours per week) 0
   Laboratory / Practice (14 weeks x Laboratory/Practice hours per week) 0
   Midterm Examination (1 week) 0
   Final Examination(1 week) 0
   Preparation for Midterm Examination 0
   Preparation for Final Examination7,5 0
   Assignment / Homework/ Project 0
   Seminar / Presentation 0
   Total Workload: 0
   ECTS Credit (Total workload/25): 0