INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY
Graduate Study - Faculty of Education and Humanities
3+2 Turkish Language and Literature
2013-2014

SYLLABUS
Code Name Level Year Semester
TDE 535 Genel Dilbilimi I Graduate 1 Fall
Status Number of ECTS Credits Class Hours Per Week Total Hours Per Semester Language
Area Elective 7.5 3 0 TÜRKÇE

Instructor Assistant Coordinator
Mustafa Çetin, Assoc. Prof. Dr. Mustafa Çetin, Assoc. Prof. Dr.
[email protected] no email

COURSE OBJECTIVE
Dilin bir dizge, bir sistem olduğunu vurgulamak; Dil bilimi ve dil biliminin temel kavramlarının, Saussure ve yapısalcılık, Avrupa (Prag ve Kopengah Dil Bilimi Okulu) ve Amerikan yapısalcılığı, dağılımcılık, işlevselcilik vb. yaklaşımların tanıtılması, dil bilimi çalışmalarına yön veren kişilerin ( Roman Jokobson, Lucien Tesnier, Louis Hjelmslev, Leonard Bloomfield, Sabbetai Harris, Andre Martinet, Noam Chomsky vb.) çalışmalarıyla ele alınması. Dile geleneksel ve modern çağ yaklaşımlarını kavratmak.

COURSE CONTENT
Week
Topic
 1. Dilbilim hakkında genel bilgiler, tanımı, kapsamı.
 2. Dizge, gösterge ve gösterge dizgeleri.
 3. Dil göstergesi:gönderge, gösterilen, gösteren, kavramlaştırma, göstergenin vurgulanması.
 4. Dil göstergesinin özellikleri, nedensizlik, çizgisellik, değişmezlik, değişebilirlik, dilin ayırıcı özelliği, dilin çift eklemliliği.
 5. Dil ve iletişim, dilsel iletişimin temel öğeleri, konuşucu, alıcı, gönderge, ileti, kanal, kod, tiyatroda göndericiler.
 6. Yazılı iletişimin işlevleri, gönderge işlevi, anlatım, çağrı, üstdil, ilişki, sanat ve oyun işlevleri.
 7. Ferdinand De Saussure ve yapısal dilbilim, dilbilimin görevleri, dizge kavramı, dil/söz karşıtlığı, dilde önyargılar.
 8. Artzamanlılık, eşzamanlılık, dizisel ve dizimsel ilişkiler, töz ve biçim, anlam ve değer, dildeki karşıtlıklar.
 9. Avrupa yapısalcılığı, Prag dilbilim çevresi ve işlevselcilik, İşlevselciliğin ilkeleri, sesbilim.
 10. Bağımsal dilbilgisi, psikomekanik, Roman Jakobson, Kopenak dilbilim çevresi(Glosematik).
 11. Amerikan yapısalcılığı, dağılımsal dilbilim, dağılımsalcılığın ilkeleri:bütünce, anlam, dağılım; N. Chomsky ve üretici dönüşümsel dilbilgisi.
 12. Edinç/edim karşıtlığı, derin yapı/yüzey yapı, dönüşümler.
 13. Edimbilim ve temel kavramlar, sözcelem, söylem, sözce, iletşimsel ve dilsel edimler.
 14. Dilbilim çalışmaları ve dilbilimin alt dalları.


  LABORATORY/PRACTICE PLAN
  Week
  Topic

   TEACHING/ASSESSMENT
   Description
    Description (%)
    Method Quantity Percentage (%)
    Total: 0
    Learning outcomes
     TEXTBOOK(S)
     • 1.Aksan, D. (1980). Her Yönüyle Dil, Ana Çizgileriyle Dilbilim. Cilt: 1,2,3 Ankara: TDK.
     • 2.Aksan, D. (1997). Anlambilim, Anlambilim Konuları ve Türkçenin Anlambilimi. Ankara:Engin Yayınevi.
     • 3.Aydın, M.(2007) Dilbilim El Kitabı, ıstanbul 3F Yayınları.
     • 4.Bayrav S., Yapısal Dilbilimi, İstanbul: Multilingual Yayıncılık, 1998.
     • 5.Erkman-Akerson, F. (2000). Dile Genel Bir Bakış, İstanbul: Multilingual.
     • 6.Huber, E. (2008). Dilbilime Giriş. İstanbul: Multilingual.
     • 7.Kıran Zeynel (2001). Dilbilime Giriş, Ed: Ayşe Kıran, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
     • 8.Kocaman A., (Ed.).(2006). Dilbilim Temel Kavramlar Sorunlar Tartışmalar. Ankara: Dil Derneği.
     • 9.Vardar, B. (1982). Dilbilimin Temel Kavram ve İlkeleri, Türk Dil Kurumu Yayınları:492, Ankara Üniversitesi Basımevi.
     • 10.Vardar, B. (2002). Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü, İstanbul: Multilingual

     ECTS (Allocated based on student) WORKLOAD
     Activities Quantity Duration (Hour) Total Work Load
     Lecture (14 weeks x Lecture hours per week) 0
     Laboratory / Practice (14 weeks x Laboratory/Practice hours per week) 0
     Midterm Examination (1 week) 0
     Final Examination(1 week) 0
     Preparation for Midterm Examination 0
     Preparation for Final Examination7,50
     Total Workload: 0
     ECTS Credit (Total workload/25): 0