INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY
Graduate Study - Faculty of Education and Humanities
3+2 Turkish Language and Literature
2012-2013

SYLLABUS
Code Name Level Year Semester
TDE 524 Türkçe Öğretiminin Tarihsel Gelişimi Graduate 1 Spring
Status Number of ECTS Credits Class Hours Per Week Total Hours Per Semester Language
7.5 54 Türkçe

Instructor Assistant Coordinator
Mustafa Arslan, Assoc. Prof. Dr. Mustafa Arslan, Assoc. Prof. Dr.
[email protected] no email

COURSE OBJECTIVE
Bu derste Türkçe öğretimini yönlendiren yaklaşım ve yöntemler tarihsel gelişim çizgisi içinde tanıtılacak ve Türkçenin öğretilmesi süreci bu yaklaşım ve yöntemler ışığında incelenecektir.

COURSE CONTENT
Week
Topic
 1. Dersin konuları, amacı, işleniş şekli, Türk yazı dilinin gelişmesi
 2. Ana dili olarak Türkçenin öğretimine tarihsel bir bakış.
 3. Türkçe öğretmek amacıyla yazılan tek dilli sözlüklerin özellikleri (Divânü Lugâti’t-Türk-Kaşgarlı Mahmud, Kitabü’I-İdrak Li Lisânü’I-Etrak –Esirü’d-din Ebû Hayyân, Kitabü Bulgati’l-Müştak Fi Lugâti’t-Türk ve’I-Kıfçak- Cemalü’d-din Ebi Muhammed Abdullahi’t- Türkî, Et-Tuhfetü’z-Zekiyye Fi’l-lugâti’t- Türkiyye, Muhakemetü’I-Lugateyn- Ali Şir Nevâyî)
 4. Yabancılara Türkçe öğretmek amacıyla yazılan çok dilli sözlüklerin özellikleri (Codex Cumanicus, Kitâb-ı Mecmû-i Tercümân-ı Türkî ve Acemî ve Mongolî, Hilyetü’I-İnsân ve Heybetü’I-Lisân- Cemâlü’d-dîn İbni Mühennâ)
 5. Doğu Avrupa’da büyük kabile birliklerinin oluşması: M. S. ilk asırlardan itibaren 8. asra kadar süren Türk boyları (Hunlar,Hazarlar, Bulgarlar) ile Ruslar arasındaki ilişkiler ve Türk dilinin slav halkları tarafından öğrenilmeye başlanması
 6. 9 ve 12. Yüzyıllar: Kiev Rus devletinin kurulması, Oğuz ve Kıpçaklarla olan temaslar ve bu çerçevede Türk dilinin Ruslar tarafından öğrenimi
 7. 13 ve 15. Yüzyıllar: Moğol istilası ve Kıpçak Türk unsurlarının eski Rusçaya geçmesi.
 8. Ara sınav
 9. 16 ve 19. Yüzyıllar: Çarlık Rusyasında Türkolojinin Gelişimi
 10. 19.Asrın İkinci Yarısı ve Sosyalist Dönem ve Sonraki Türkoloji Faaliyetleri
 11. Balkanlarda Türkçe (Türk Dilinin Balkan Dillerine Etkisi)
 12. 21. Asrın Başında Balkanlarda Yaşayan ve Türkçe Yazan Şairler
 13. Balkan Dillerindeki Türkçe Kelimelerin İncelenmesi
 14. Balkanlarda Türkçe (Mustafa İsen, Varayım Gideyim Urumeli’ne Türk Edebiyatı’nın Balkan Boyutu)

LABORATORY/PRACTICE PLAN
Week
Topic

  TEACHING/ASSESSMENT
  Description
  • Sunum
  • Other:Tartışma, Soru-Cevap
  Description (%)
  Method Quantity Percentage (%)
  Vize İmtihanı130
  Sunum120
  Final Sınavı150
  Total: 100
  Learning outcomes
  • Türkçe öğretiminin tarihi geçmişi hakkında etraflı bilgi sahibi olurlar.
  • Türkçenin diğer dillerle olan ilişkisini kavrar.
  TEXTBOOK(S)
  • Fuat Bozkurt, Türklerin Dili

  ECTS (Allocated based on student) WORKLOAD
  Activities Quantity Duration (Hour) Total Work Load
  Lecture (14 weeks x Lecture hours per week)31648
  Laboratory / Practice (14 weeks x Laboratory/Practice hours per week)122
  Midterm Examination (1 week)122
  Final Examination(1 week)122
  Preparation for Midterm Examination 0
  Preparation for Final Examination7,50
  Total Workload: 54
  ECTS Credit (Total workload/25): 2