INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY
Faculty of Education and Humanities
Department of Turkish Language And Literature
2016-2017

SYLLABUS
Code Name Level Year Semester
TDE 224 Türkiye Türkçesi II Undergraduate 2 Spring
Status Number of ECTS Credits Class Hours Per Week Total Hours Per Semester Language
Compulsory 5 2 + 2 0

Instructor Assistant Coordinator
Samira Osmanbegović-Bakšić, Assist. Prof. Dr. Yard. Doç. Dr. Samira Osmanbegovıc-Baksıç Samira Osmanbegović-Bakšić, Assist. Prof. Dr.
[email protected] samira.osmanbegovı[email protected] no email

Bu derste Türk dilinin dalları olan kelime bilgisi ve anlam bilimi anlatılır.

COURSE OBJECTIVE
Kelime bilgisi ve anlam bilimi alanlarına giren konularını anlatmak ve metin üzerinde uygulamalarını sağlamaktır.

COURSE CONTENT
Week
Topic
 1. Dersin konuları, amacı, Mana ve Vazife Bakımından Kelimeler. İsimler (Özel İsimşer, Cins İsimler)
 2. İsim Çekimi (Çokluk eki, iyelik eki, Aitlik Eki) Hal Ekleri (Genitif, Akuzatif, Datif, Lokatif, Ablatif, İnstrumental, eşitlik) ve soru ekleri
 3. Sıfatlar. Sıfatların sınıflandırılması, Vasıf andırma Sıfatları ;Belirtme Sıfatları + (İşaret, Sayı, Soru, Belirsizlik Sıfatları)
 4. Zarf ve özellikleri Zarflar. (Yer zarfları, Zaman Zarfları, Hal Zarfları, Azlık çokluk zarfları)
 5. Zamirler. (Şahıs zamirleri, Dönüşlülük zamirleri, İşaret Zamirleri, Soru zamirleri, Belirsizlik zamirleri, Bağlama zamirleri)
 6. Fiiller. (Fiil çekimi, Şahıs Ekleri, Şekil ve zaman ekleri; Fiilerin birleşik çekim. Şart Soru Eki.)
 7. Partisipler, Gerundiumlar, Edatlar
 8. Sözcük ve Anlam, Temel anlam öğesi ve Göndergesel anlam; tasarlama
 9. Benzetme, Aktarma, Deyim aktarması,
 10. Bağdaştırma ve alışılmamış bağdaştırma
 11. Sözcük anlambilimi açısından benzetme, Benzetme, aktarma, çokanlamlılık
 12. Anlam Değişmeleri: Anlam Daralması, Anlam Genişlemesi
 13. Anlam Değişmeleri: Anlam İyileşmesi, Anlam Kötüleşmesi
 14. Cümle anlambilimi
 15. Hafta Türkçenin Cümle Anlambilimini Etkileyen Sözdizimsel Özellikleri

LABORATORY/PRACTICE PLAN
Week
Topic

  TEACHING/ASSESSMENT
  Description
  • Interactive Lectures
  • Practical Sessions
  • Presentation
  • Problem solving
  Description (%)
  Method Quantity Percentage (%)
  Total: 0
  Learning outcomes
   TEXTBOOK(S)
   • Ergin, M. (2007), Üniversiteler İçin Türk Dili, İstanbul: Bayrak Yay.
   • Aksan, D. (2006) ANLAMBİLİM, Ankara: Engin Yay.

   ECTS (Allocated based on student) WORKLOAD
   Activities Quantity Duration (Hour) Total Work Load
   Lecture (14 weeks x Lecture hours per week)300
   Laboratory / Practice (14 weeks x Laboratory/Practice hours per week) 0
   Midterm Examination (1 week) 30
   Final Examination(1 week) 30
   Preparation for Midterm Examination 30
   Preparation for Final Examination 0
   Assignment / Homework/ Project 30
   Seminar / Presentation 30
   Total Workload: 0
   ECTS Credit (Total workload/25): 0