INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY
Faculty of Education and Humanities
Department of Turkish Language And Literature
2017-2018

SYLLABUS
Code Name Level Year Semester
ELC 443 Modern Türk Tiyatrosu I Undergraduate 4 Fall
Status Number of ECTS Credits Class Hours Per Week Total Hours Per Semester Language
Area Elective 2 + 2 50 Türkçe

Instructor Assistant Coordinator
Ayşe A. Dinç, Assist. Prof. Dr. Ayşe Dinç Ayşe A. Dinç, Assist. Prof. Dr.
[email protected] [email protected] no email

Türk tiyatrosu ve seyirlik oyunları hakkında bilgi verilecektir.

COURSE OBJECTIVE
• Tiyatronun tarihi gelişim sürecini bilmek.
• Okuma, yazma, dinleme, gözlem yapma, konuşma ve sözlü iletişimde tiyatronun önemini kavrayabilmek,
• Tiyatronun eğitim ve öğretimde bir yöntem olarak kullanılmasında gerekli teorik ve uygulamalı bilgileri edinmek,
• Sınıf içi etkinliklerde drama uygulama örneklerinden yola çıkarak, yeni bakış açıları geliştirmek.
• İletişimde etkileyici olabilmek için, dil sanatlarını kullanmak.
Yaratıcı ve estetik faaliyetler ile etikli eğitim ortamları oluşturmak.

COURSE CONTENT
Week
Topic
 1. Tiyatro kavramı,
 2. Türk tiyatrosu ve bölümleri hakkında genel bilgiler,
 3. Halk tiyatrosunun tanımı ve bölümlerinin (köy tiyatrosu, karagöz, meddah, ortaoyunu, kukla) açıklanması.
 4. Tiyatronun tarihsel gelişim süreci içinde, anlayışlar ve yönetmenlik uygulamaları.
 5. İlk Modern Tiyatro Çalışmaları
 6. 1923-40 Cumhuriyet’in İlk Yılları
 7. Cumhuriyet Döneminde Oyun Yazmayı Sürdürenler
 8. Cumhuriyet’in Yazarları
 9. 1940-1960 II.Dünya Savaşı ve Tiyatroda Yeni Arayışlar
 10. .Önceki Dönemin Tiyatro Anlayışını Devam Ettiren Yazarlar
 11. Yeni Yazarlar, Yeni Temalar
 12. Tarih ve Mitoloji
 13. Genel Tekrar
 14. Genel Tekrar
 15. Final Sınavı

LABORATORY/PRACTICE PLAN
Week
Topic

  TEACHING/ASSESSMENT
  Description
  • Dersler
  • Sunum
  • Proje
  Description (%)
  Method Quantity Percentage (%)
  Total: 0
  Learning outcomes
  • Öğretmen adayları, tiyatronun temel kavramlarını ve bu temel kavramların ¬fonksiyonlarını teorik ve pratik olarak bilir.
  • Elde ettiği bilgiler ışığında her hangi bir oyunu sahneye koyma, sahneleme tekniklerini yerine getirme becerilerine ulaşır.
  • Türkçe öğretiminde dramatizeden faydalanmak için, metin seçimi ve incelemesinde elde ettiği bilgilerden azami derecede faydalanır.
  • Modern Türk Tiyatrosu başlangıcı ve gelişimi ile ilgili bilgi edinir.
  • Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu dönemlere ayırarak inceleyebilir
  TEXTBOOK(S)
  • • AND, Metin: (1978) “İlköğretimde Tiyatro”, Ankara, Tiyatro Araştırmaları Dergisi, S. 7.
  • • ARCAN, İ. Galip: (1941) Tiyatro Diksiyon, Ankara.
  • • ÇALIŞLAR, Aziz: (1966) Çağdaş Tiyatro, İstanbul.
  • • DOD, Davit C.Cooke: (1958) Behind the Scenes in Television, Mead Company Newyork
  • • GERÇEK, Selim Nüzhet: (1942) Türk Temaşası, İstanbul, Kanaat Kitabevi.
  • • NUTKU, Özdemir: (1963) Modern Tiyatro Akımları I, Ankara.
  • • NUTKU, Özdemir: (1972) Dünya Tiyatrosu Tarihi, C. I-II, İstanbul, Remzi Kitabevi.
  • • NUTKU, Özdemir: (1976) Meddahlık ve Meddah Hikâyeleri, Ankara, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
  • NUTKU, Özdemir: (1989) Sahne Bilgisi, 3. bs. İstanbul Kabalcı Yayınları.

  ECTS (Allocated based on student) WORKLOAD
  Activities Quantity Duration (Hour) Total Work Load
  Lecture (14 weeks x Lecture hours per week)15230
  Laboratory / Practice (14 weeks x Laboratory/Practice hours per week) 0
  Midterm Examination (1 week)111
  Final Examination(1 week)111
  Preparation for Midterm Examination155
  Preparation for Final Examination188
  Assignment / Homework/ Project155
  Seminar / Presentation 500
  Total Workload: 50
  ECTS Credit (Total workload/25): 2