INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY
Faculty of Education and Humanities
Department of Turkish Language And Literature
2017-2018

SYLLABUS
Code Name Level Year Semester
EDU 433 Özel Öğretim Yöntemleri I Undergraduate 4 Fall
Status Number of ECTS Credits Class Hours Per Week Total Hours Per Semester Language
Compulsory 6 2 + 2 245 TÜRKÇE

Instructor Assistant Coordinator
Ayşe A. Dinç, Assist. Prof. Dr. Ayşe A. DİNÇ Ayşe A. Dinç, Assist. Prof. Dr.
[email protected] [email protected] no email

Türk dili ve edebiyatı, sözlü ve yazılı anlatım türleri, Türk eğitim sisteminde dil ve edebiyat derslerinin yeri ile bu derslerin amaçları hakkında uygulamalı bilgiler verilir.

COURSE OBJECTIVE
Türk dili ve edebiyatı, sözlü ve yazılı anlatım türlerinin öğretimini kavratmak. Türk eğitim sisteminde dil ve edebiyat derslerinin yeri ve önemini sezdirmek.
Öğretim Yöntem ve teknikleri, Türk Dili ve Edebiyatı ile yazılı ve sözlü anlatımın öğretim yöntem ve tekniklerini uygulamalı olarak kavratmak.Eğitim sistemi içinde Türk edebiyatının amaçlarnı kavratmak.

COURSE CONTENT
Week
Topic
 1. Temel kavramlar(Öğretim, Öğrenim, örgün ve yaygın eğitim)
 2. Öğretimin Psikolojik Temelleri(Bilişsel, Duyuşsal ve Devinişsel alanlar)
 3. Türkçe öğretim alanının başta Anayasa ve Milli Eğitim Temel Yasası olmak üzere yasal dayanakları, alan öğretiminin genel amaçları.(Uygulama: Anayasa ve Milli Eğitim Temel Kanunundaki İlgili Yönetmeliklerin İncelenmesi)
 4. Dilin tanımı ve kapsamı, ana dili edinme becerisi, dil-düşünce ilişkisini, dil kazanımında kişilik yapısı ve sosyal ortam etkisi (Uygulama:Dilin Tanımı ve Kapsamı, Dil-Düşünce Ilişkisi, Dil Ediniminde Kişilik ve Sosyal Ortam Etkisi Hakkında Araştırmaların Değerlendirilmesi)
 5. Türkçe öğretim programı, ilkeleri, özellikleri ve genel amaçları (Uygulama: Türkçe Öğretiminin İlkeler ve İçerik Yönünden İncelenmesi)
 6. Türkçe öğretiminde kullanılan yöntem, teknikler, araç-gereç ve materyaller (Türkçe öğretiminde kullanılan yöntem, teknik, araç-gereç ve materyaller ile ilgili uygulama çalışması)
 7. Türkçe öğretiminde kullanılacak metinlerin seçimi, metnin özellikleri (Türkçe Öğretiminde Kullanılacak Metinlerin Seçimi Uygulamaları)
 8. Metinle ilgili soruların hazırlanması ve değerlendirilmesi, metnin çeşitli yönlerden incelenmesi (Metinle Ilgili Soruların Hazırlanması ve Değerlendirilmesi Uygulamaları)
 9. Ölçme değerlendirme araçları ve Türkçe öğretiminde ölçme ve değerlendirme (Türkçe Öğretiminde Ölçme Ve Değerlendirme Uygulamalarının Yapılması)
 10. Dört beceri:Anlama eğitimi;dinleme (Dinleme Eğitimi Uygulaması)
 11. Dört beceri:Anlama eğitimi; okuma (Okuma Eğitimi Uygulaması)
 12. Dört beceri:Anlatma Eğitimi: Konuşma (Konuşma Eğitimi Uygulaması)
 13. Dört beceri: Anlatma Eğitimi: Yazma(Yazma Eğitimi Uygulaması)

 1. Türk Dili Öğretiminde Plan ve Planlama (Türkçe Dersi Öğretim Uygulaması).

LABORATORY/PRACTICE PLAN
Week
Topic

  TEACHING/ASSESSMENT
  Description
   Description (%)
   Method Quantity Percentage (%)
   Total: 0
   Learning outcomes
   • Türk dilinin eğitimi ve öğretiminin amaçlarını açıklar.
   • Türk eğitim sistemi hakkında bilgi verir.
   • Türk dili ve edebiyatının öğretiminde uygulanacak yöntem ve teknikleri belirler.
   • Türk dili ve edebiyatının öğretimine yönelik günlük planlar yapar.
   • Türk dili ve edebiyatının eğitimi ve öğretimi konusunda özgün düşüncelerini açıklar.
   • Türk dili ve edebiyatı alanında bir konuyu özgün üslupla öğretir.
   TEXTBOOK(S)
   • 1. Özcan Demirel, Türkçe Programı ve Öğretimi
   • 2. Buyan Doğan,İbrahim Akdemir,Öğretim Yöntem ve teknikleri,Ankara, 2010.
   • 3. Fuat Köprülü, Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul 1978
   • 4. Yahya Akyüz, Türkiye’de Öğretmenlerin Toplumsal Değişmedeki Etkisi (1884-1940), Ankara 1978
   • 5. Cavit Kavcar, Edebiyat ve Eğitim, Ankara 1999
   • 6. Berna Moran , Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, İstanbul 1974
   • 7. Orhan Soysal, Türk Dili ve Edebiyatı ile Türkçe Öğretmeninin El Kitabı, İstanbul 1998
   • 8. Ahmet SABAN, Öğrenme öğretme Yöntemleri, Ankara 2004
   • 9. Mustafa CEMİLOĞLU, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi
   • 10. Türkçe Eğitim Programı, MEB, Tebliğler Dergisi 2004.
   • 11. Türkçe Öğretimi, M. Cemiloğlu, Bursa, 2005.
   • 12. Türkçe Öğretimi, Özcan Demirel, Ankara 1999.

   ECTS (Allocated based on student) WORKLOAD
   Activities Quantity Duration (Hour) Total Work Load
   Lecture (14 weeks x Lecture hours per week)23060
   Laboratory / Practice (14 weeks x Laboratory/Practice hours per week)41560
   Midterm Examination (1 week)12020
   Final Examination(1 week)11515
   Preparation for Midterm Examination12020
   Preparation for Final Examination12020
   Assignment / Homework/ Project12020
   Seminar / Presentation21530
   Total Workload: 245
   ECTS Credit (Total workload/25): 10